VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Áp dụng một số định mức xây dựng sửa đổi, bổ sung 

(Website Sở Tài Chính Quảng Bình) - Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số bộ định mức mới trong lĩnh vực đầu tư XDCB, cụ thể:

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước.

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính nhận thấy có một số đơn vị tư vấn xây dựng, chủ đầu tư chưa nắm đầy đủ thông tin để triển khai thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo những quy định nêu trên. Vì vậy, đề nghị các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh cần lưu ý để nghiên cứu triển khai việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công tác liên quan đến các tập định mức sửa đổi nêu trên theo đúng quy định.

Một số lưu ý khi áp dụng các định mức mới như sau:

1. Đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán trước thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới và chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không cần lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới. Trường hợp chưa thực hiện đấu thầu hoặc đối với các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa tiến hành thẩm tra, thẩm định hoặc đang trong quá trình thẩm tra, thẩm định thì nên rà soát và điều chỉnh các  công tác liên quan theo đơn giá mới. Trường hợp sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì phải báo cáo với người quyết định đầu tư để xem xét và quyết định.

2. Đối với các công trình, hạng mục công trình có khối lượng phát sinh nhưng chưa có đơn giá trong hợp đồng thì phần khối lượng phát sinh trước thời  điểm áp dụng đơn giá mới được sử dụng đơn giá cũ để lập dự toán phát sinh. Trường hợp khối lượng phát sinh sau thời điểm áp dụng đơn giá mới thì sử dụng đơn giá mới để lập dự toán phát sinh.

3. Đối với các công tác xây dựng  chưa có định mức để lập đơn giá thì chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để tổ chức lập định mức và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định.

4. Đối với các công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức trên nhưng chưa có trong đơn giá mới được ban hành thì chủ đầu tư có thể tổ chức lập đơn giá với định mức hiện hành.

Về phương pháp lập giá xây dựng công trình: Tham khảo phương pháp lập giá xây dựng công trình theo phục lục 6 – Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

(Phòng Đầu Tư)

 

[Trở về]