VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP 
  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngà 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  Để có cơ sở thẩm đinh, tổng hợp và cấp phát nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, Sở Tài chính đề nghị đơn vị báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019 theo biểu mẫu đính kèm(Gửi kèm theo bản photo thanh toán tiền lương và giấy rút dự toán tiền lương tháng 6 năm 2019).

Báo cáo gửi về phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính Quảng Bình trước ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện.

Sở Tài chính

CV1668

Biểu mấu báo cáo

[Trở về]