VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Thông tư này thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Thông tư ra đời nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai dịch vụ tài chính công trực tuyến theo các Nghị quyết của Chính phủ. Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHS); thay đổi thông tin đăng ký mã số ĐVQHS; sử dụng mã số ĐVQHS; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHS.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về đăng ký mã số ĐVQHS trực tuyến. Theo đó, đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS sử dụng tài khoản đăng ký mã số ĐVQHNS để đăng ký mã số ĐVQHNS qua dịch vụ công trực tuyến. Việc sử dụng tài khoản đăng ký mã số ĐVQHNS được thực hiện theo các quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đăng ký tài khoản và được cơ quan tài chính cấp tài khoản đăng nhập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đăng nhập hệ thống để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ, đồng thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) và thông tin phản hồi từ cơ quan tài chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Người đại diện đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS truy cập vào dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính để thực hiện việc kê khai, cung cấp thông tin đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của đơn vị, cơ quan tài chính gửi thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của đơn vị. Đơn vị phải nhập chính xác địa chỉ email và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp mã số ĐVQHNS để có thể nhận ngay khi có thông tin thông báo từ cơ quan tài chính. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến bao gồm tờ khai và các văn bản liên quan theo quy định.

Trình tự đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến: Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS truy cập vào dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được cơ quan tài chính cấp để thực hiện kê khai, tải văn bản điện tử và gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến. Cơ quan tài chính có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận, đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, cơ quan tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ, cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị. Xử lý sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS, đơn vị liên hệ với cơ quan tài chính nơi cấp mã để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, đơn vị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS qua phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tài chính hoặc nộp qua đường bưu chính.

Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

Xem thông tư chi tiết

Nguồn: Bộ Tài chính

[Trở về]