VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2018 
 

Danh mục biểu kèm theo quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 đã được UBND Tỉnh Quảng Bình phê duyệt

 

STT Tên Báo cáo Năm
báo cáo
Biểu mẫu Số Quyết định/
 Văn bản công bố
Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2018  62/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B62-TT343-44
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018  63/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B63-TT343-44
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018  64/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B64-TT343-44
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2018  65/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B65-TT343-44
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2018  66/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B66-TT343-44
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2018  67/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B67-TT343-44
7 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018  68/CK-NSNN 59/QD-UBND 10/01/2020 QT-2018-N-B68-TT343-44

Quyết định 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND Tỉnh Quảng Bình

[Trở về]