VĂN BẢN MỚI
Quyết định về việc chuyển đổi công tác đối với công chức 
 - Chuyển ông Phạm Xuân Đình - Phó chánh thanh tra Sở đến công tác tại phòng Quản lý giá và công sản Sở Tài chính và giữa chức vụ Phó trưởng phòng Quán lý giá và công sản.

- Chuyển ông Hoàng...

Xem tiếp
Thực hiện cải cách chế độ, công vụ công chức của sở tài chính giai đoạn 2013 - 2015 
Thực hiện quyết định số 1557/QĐ - TTg ngày 18/10/2012 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" và Quyết định số 2216/ QĐ - UBND ngày...

Xem tiếp