VĂN BẢN MỚI
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 
Xem tiếp
Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách... 
 Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách...
Xem tiếp
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015 
Qua xem xét Tờ trình số 1537/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại về việc thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015;...
Xem tiếp
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp 
V/v Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
Xem tiếp
Dự toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh năm 2014 
  Dự toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh năm 2014
Xem tiếp