VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
    Bản in     Gởi bài viết  
Công khai dự toán NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Quyết đinh 58/QĐ-UBND Về việc công bố dự toán NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2020

 

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 UBND TRÌNH HĐND TỈNH 

STT Tên Báo cáo Năm
báo cáo
Biểu mẫu Số Quyết định/
 Văn bản công bố
Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020  33/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B33-TT343-44
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020  34/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B34-TT343-44
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020  35/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B35-TT343-44
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020  36/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B36-TT343-44
5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020  37/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B37-TT343-44
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020  38/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B38-TT343-44
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020  39/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B39-TT343-44
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020  40/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B40-TT343-44
9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020  41/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B41-TT343-44
10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020  42/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B42-TT343-44
11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020  43/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B43-TT343-44
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020  44/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B44-TT343-44
13 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020  45/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10/01/2020 DT-2020-N-B45-TT343-44

 

[Trở về]