VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 05/2018 
   Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông như sau:
Danh mục đơn giá giống cây trồng, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, vác xin thú ý tại thời điểm ngày 24/07/2017 (có phụ lục chi tiết kèm theo).
 xem file đính kèm
[Trở về]