VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
    Bản in     Gởi bài viết  
Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh năm 2019 
- Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán NSNN năm 2019, dự kiến lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 - 2021

xem file báo cáo 253/BC-UBND

- Tờ trình Về việc đề nghị thông qua dự án thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2019

xem file tờ trình 1943/TTr-UBND

Quyết đinh 70a/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

 

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 UBND TRÌNH HĐND TỈNH 

STT Tên Báo cáo Năm
báo cáo
Biểu mẫu Số Quyết định/
 Văn bản công bố
Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019  33/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B33-TT343-44
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019  34/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý  DT-2019-N-B34-TT343-44
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019  35/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B35-TT343-44
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2019  36/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B36-TT343-44
5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 2019  37/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B37-TT343-44
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2019  38/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B38-TT343-44
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019  39/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B39-TT343-44
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019  40/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B40-TT343-44
9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2019  41/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B41-TT343-44
10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 2019  42/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B42-TT343-44
11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2019  43/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B43-TT343-44
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2019  44/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B44-TT343-44
13 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 2019  45/CK-NSNN 70a/QĐ-UBND 08/12/2018 Đang xử lý DT-2019-N-B45-TT343-44

 

[Trở về]