VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán năm 2015 
Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2014 của tỉnh Quảng Bình. Tổ kiểm toán đề nghị Sở Tài chính cung cấp các tài liệu, gồm:
1. Các văn bản có liên quan chương trình MTQG Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới
Các văn bản, chính sách chế độ của địa phương có liên quan đến quản lý, điều hành sử dụng ngân sách và quyết toán kinh phí Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2014, gồm:
- Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh về xây dựng Nông thôn mới hàng năm và cả giai đoạn.
- Việc quản lý điều hành do Sở quản lý;
- Các văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả; đánh giá thực hiện chương trình.
- Các tài liệu liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến về Chương trình.
- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban điều phối và phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.
- Các quyết định phân bổ vốn của tỉnh cho huyện, của huyện cho các xã và các đơn vị sử dụng trên địa bàn.
- Cơ chế huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn cho việc thực hiện Chương trình.
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình.
- Các hướng dẫn nội dung quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp...
- Các hướng dẫn về các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia;
- Các tổng hợp báo cáo theo định kỳ, theo quy định về kết quả thực hiện Chương trình;
- Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của UBND tỉnh;
- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan (nếu có).
2. Công tác lập dự toán chương trình từ năm 2010 đến năm 2014
- Dự toán chi chương trình hàng năm và cả giai đoạn (từ khi bắt đầu thực hiện đến hết năm 2014)
3. Công tác giao dự toán chương trình từ năm 2010 đến năm 2014
- Quyết định giao dự toán chương trình của tỉnh cho Sở;
- Quyết định giao dự toán chương trình của Sở cho các đơn vị thụ hưởng.
4. Về quyết toán chương trình từ năm 2010 đến năm 2014
Tổng hợp số liệu theo (các Phụ lục kèm theo).
Tổ kiểm toán đề nghị Sở Tài chính chuẩn bị đầy đủ và cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu nêu trên để Tổ kiểm toán trước ngày 10/03/2015.

tải các biểu mẫu đính kèm
 

[Trở về]