VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Đăng ký tham gia lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và khối Trường học huyện Lệ Thủy. 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
Để hướng dẫn cập nhật chuyên sâu chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp cho các kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công mở lớp dịch vụ tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp chuyên sâu cho cán bộ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

 xem công văn chi tiết
[Trở về]