VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua phương tiện thông tin đại chúng 
        Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó yêu cầu tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và đăng tải toàn bộ nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên Cổng thông tin đại chúng: Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính.
 Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình; Trung tâm tin học và Dịch vụ tài chính công Sở Tài chính; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và đăng tải toàn văn nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết về nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể như sau:
1. Thời gian và cơ quan thực hiện
- Về đăng tải toàn văn nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết về nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình; Trung tâm tin học và Dịch vụ tài chính công Sở Tài chính.
- Về tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Cơ quan thực hiện: Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.
2. Nội dung đăng tải và giới thiệu, tuyên truyền
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
- Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và đăng tải toàn văn nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nêu trên./.

[Trở về]