VĂN BẢN MỚI
Thông báo lớp tập huấn chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo dõi dự toán, thu chi và quyết toán NSNN qua Tabmis cho... 
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số1852/VPUBND-TH ngày 01/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc trang bị phần mềm Theo dõi dự toán, thu chi và quyết toán NSNN...
Xem tiếp
Thông báo lớp tập huấn chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo dõi dự toán, thu chi và quyết toán NSNN qua Tabmis 
  Để thực hiện trang bị và khai thác có hiệu quả phần mềm cho các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính kính mời các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh tham gia tổ chức tiếp nhận và tập huấn chuyển giao,...
Xem tiếp
Thông báo lịch nhập học lớp Đầu thầu cơ bản 
Xem tiếp
Thông báo tổ chức lớp kế toán trưởng doanh nghiệp 

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán và chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng....

Xem tiếp
Tổ chức lớp tập huấn Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BQL DA... 
 Thực hiện Kế hoạch số 191/TTTH-KH ngày 18/12/2019 của Sở Tài chính về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về quản lý tài chính ngân sách, tài chính đầu tư, kế toán và quản lý tài sản công...

Xem tiếp