VĂN BẢN MỚI
Thông báo lịch hoạc lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
 Khối các chơ quan đơn vị HCSN và Trường học huyện Lệ Thủy
Xem tiếp
Đăng ký tham gia lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các cơ quan đơn vị hành... 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006...

Xem tiếp
Đăng ký tham gia lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
Xem tiếp
Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 
 Nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch và nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh, Trung...
Xem tiếp
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác quản lý tài chính ngân sách và quản lý sử dụng, sử dụng tài sản công 
 Thực hiện  Tờ trình số 95/TTr-TTTH về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018. Để hỗ trợ thêm công tác giám sát tài chính, ngân sách xã cho Hội...
Xem tiếp