VĂN BẢN MỚI
Thông báo triệu tập học viên các cơ quan hành chính và tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp... 
Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính. Để hướng dẫn, cập nhật chuyên...

Xem tiếp
Thông báo triệu tập học viên các cơ quan hành chính và tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn hướng dẫn chế... 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp; Thông...
Xem tiếp
Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC, TT 99/2018/TT-BTC, TT... 
   Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thông tư số...
Xem tiếp
Triệu tập học viên Khối trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới tham gia... 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp; Thông...
Xem tiếp
Thông báo: Triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo quyết toán năm 2018 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, từ 01/01/2018, các đơn vị kế toán nhà nước triển thực hiện công tác kế toán và lập các loại báo cáo tài chính, báo...
Xem tiếp