VĂN BẢN MỚI
Triệu tập học viên Khối trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới tham gia... 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp; Thông...
Xem tiếp
Thông báo: Triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo quyết toán năm 2018 
     Thực hiện quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, từ 01/01/2018, các đơn vị kế toán nhà nước triển thực hiện công tác kế toán và lập các loại báo cáo tài chính, báo...
Xem tiếp
Thông báo mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán...
Xem tiếp
Thông báo lịch hoạc lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
 Khối các chơ quan đơn vị HCSN và Trường học huyện Lệ Thủy
Xem tiếp
Đăng ký tham gia lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các cơ quan đơn vị hành... 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006...

Xem tiếp