Bản in     Gởi bài viết  
Đề án thi tuyển viên chức sự nghiệp của trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công trực thuộc sở tài chính Quảng Bình 
ĐỀ ÁN
THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA
TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG
TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
- Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;
- Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng  và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản b điều 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1569/SNV ngày 29/12/2006 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc hướng dẫn một số điểm khi thực hiện Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 36/2009/Q§-UB ngµy 28/12/2009 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh ban hµnh quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Së Tµi chÝnh Qu¶ng B×nh;
            - Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình;
- Quyết định số 796/QĐ-SNV ngày 04/8/2011 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2011 cho Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công Quảng Bình.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Nguyên tắc chung
- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã được Sở Nội vụ giao và nhu cầu viên chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công, Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tuyển dụng 04 viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công bằng hình thức thi tuyển.
- Việc tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và được bố trí đúng việc theo quy định.
- Hội đồng thi tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể quyết định theo đa số.
2. Điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng
a) Điều kiện
Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điệu kiện sau đây:
- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có hình thức cân đối không dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
b. Chỉ tiêu
  * Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người
Trong đó:
   - Viên chức kinh tế: 02 người
   - Viên chức tin học: 02 người
   c. Tiêu chuẩn:
   + Đối với viên chức kinh tế: Tốt nghiệp Đại học (cử nhân kinh tế) các ngành: Tài chính, kế toán...
   + Đối với viên chức tin học: Tốt nghiệp Đại học các ngành tin học hoặc công nghệ thông tin, điện tử viễn thông ( kỷ sư hoặc cử nhân).
   - Các chức danh phải có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ B trở lên, riêng viên chức kinh tế phải có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
  b) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin thi tuyển viên chức (viết tay).
- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập.
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng ghi điểm kết quả học tập toàn khoá và các văn bằng chứng chỉ liên quan (bản phô tô).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô);
- 04 ảnh 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.
Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải trình đầy đủ các loại văn bản sau: Bản gốc Bằng tốt nghiệp, các văn bằng, chứng chỉ và Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện, thành phố cấp (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
3. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng
- Đối tượng 1: Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sỹ, con thương binh, con những người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con của những người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiểm chất độc hoá học; con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
- Đối tượng 2: Những người có học vị Thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 03 năm trở lên được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
4. Phương thức thi tuyển:
     * Đối với đối tượng thi tuyển là viên chức kinh tế:
     - Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút.
    - Môn tin học văn phòng: Thi viết 01 bài 60 phút
    - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút.
   * Đối với đối tượng tuyển dụng là viên chức tin học:
     - Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút.
     - Môn thực hành ứng dụng: Thi thực hành trên máy 60 phút
     - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút
5. Cách tính điểm
    a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
    - Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1.
    - Môn thực hành: Tính hệ số 1.
   - Môn thi viết về nghiệp vụ: Tính hệ số 2.
b) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung, môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành (đối với đối tượng tuyển dụng là viên chức kinh tế) và môn kiến thức chung, môn tin học bao gồm cả thi viết và thực hành (đối với đối tượng tuyển dụng là viên chức tin học).
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi này phải có đủ các điều kiện sau:
   - Có đủ bài thi của các môn thi;
  - Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
  - Có kết quả thi tuyển và điểm ưu tiên (nếu có nêu tại Mục 3 Đề án này) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
b) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cuối cùng thì người trúng tuyển là người có điểm bài thi viết chuyên ngành cao hơn, nếu bằng nhau nữa thì lấy người có điểm bài thi kiến thức chung cao hơn, nếu tiếp tục bằng điểm nhau thì lấy người có trình độ đào tạo cao hơn.
c) Không bảo lưu kết quả thi tuyển cho kỳ thi sau.
7. Quy trình:
- Thông báo tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng thông báo tuyển dụng trên báo Quảng Bình và được niêm yết tại Sở Tài chính tỉnh trước 30 ngày so với thời gian thi tuyển.
- Nhận hồ sơ:Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 05/12/2011 đến ngày 10/12/2011 (trong giờ làm việc).
- Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.
-  Tổ chức sơ tuyển: Trong trường hợp số lượng người đăng ký thi tuyển trên 10 người đối với từng chức danh viên chức nghiệp vụ, Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức sơ tuyển, chọn lại 10 người cho mỗi chức danh để tổ chức thi tuyển.
* Điều kiện sơ tuyển trước lúc thi tuyển:
 - Ưu tiên thứ nhất:
  + Viên chức kinh tế: Có văn bằng hai tốt nghiệp đại học tin học.
    + Viên chức tin học: Có văn bằng hai tốt nghiệp Đại học (cử nhân kinh tế) các ngành: Tài chính, kế toán ...; Bằng chứng nhận về công nghệ thông tin (Kỷ sư mạng- Công nghệ phần mềm) từ loại giỏi trở lên.
   + Có bằng đại học hệ chính quy trường công lập.
- Ưu tiên thứ hai: Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, kế toán và Tin học ứng dụng tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước từ 3 năm trở lên. Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam, tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Tổ chức thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 12/2011 (có thông báo thời gian cụ thể sau).
- Thông báo kết quả tuyển dụng:
+ Niêm yết công khai điểm thi;
+ Niêm yết công khai danh sách trúng tuyển;
+ Giải quyết các khiếu nại và chấm phúc khảo (nếu có)
+ Chuyển hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở Tài chính công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Tin học và dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở Tài chính.
8. Tổ chức thực hiện
Hội đồng tuyển dụng căn cứ những nội dung trong đề án để thực hiện./.
 
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký) 
 
Lê Công Cuộc
[Trở về]