VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH

TT

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Sở

1

Phạm Quang Long

3825238

hungpm.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Anh Tuấn

PGĐ

3823839

tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

3 Trương Tùng Giang  PGĐ   3889966 giangtt.stc@quangbinh.gov.vn
4 Bùi Mạnh Cường PGD 3822407 cuongbm.stc@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng Sở

1

Nguyễn Ngọc Bích

CVP

3820992

bichnn.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Nam

PVP

3821228

namtn.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lương Ngọc Thanh Bình PVP 3821228 binhlnt.stc@quangbinh.gov.vn
4

Võ Hồng Sơn

CV

3820992

 sonvh.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Văn Lộc

LX

3820992

loclv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Văn Lập

LX

3821238

lapdv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Phan Thị Liễu

VT

3821238

lieupt.stc@quangbinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Minh Hải

 PV

3821238

haintm.stc@quangbinh.gov.vn

9

Trần Văn Phú

BV

3821238

 

10

Nguyễn Trọng Khoa

 BV

3821238

 

III. Phòng Quản lý Ngân sách

1

Phan Thị Kiều Hương

PP

3820031

huongptk.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Bích Hường

PP

 3820031

huongttb.stc@quangbinh.gov.vn

3

Đinh Duy Quang

CV

3820031

quangdd.stc@quangbinh.gov.vn

4

Trần Thị Nguyệt

CV

3820031

nguyettt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Việt Hà

CV

3820031

halv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Trần Thị Thanh Loan

CV

3820031

 loanttt.stc@quangbinh.gov.vn

7 Nguyễn Thị Thảo Linh CV 3820031 linhntt.stc@quangbinh.gov.vn
8 Trần Ngọc Bích CV 3820031 bichnn.stc@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng Tài chính HCSN

1

Phạm Thị Đào

TP

3823835

daopt.stc@quangbinh.gov.vn

2

Đoàn Xuân Ngọc

PP

3823835

ngocdx.stc@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Dung

CV

3823835

dungntn.stc@quangbinh.gov.vn

4 Trần Thị Hường
CV 3823835 huongtt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Lan

CV

3823835

lanlt.stc@quangbinh.gov.vn

 6

Lê Ánh Ngọc

CV 

3823835 

ngocla.stc@quangbinh.gov.vn

 7

Phạm Thùy Trang

CV

3823835 

trangpt.stc@quangbinh.gov.vn

V. Phòng Đầu tư

1

Nguyễn Văn Mịch

TP

3825453

michnv.stc@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đông

 PP

3825453

 dongnv.stc@quangbinh.gov.vn 

3 Trần Ngọc Lâm

 PP

3827458

lamtn.stc@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Dương Vương

 CV

3827458

vuongdd.stc@quangbinh.gov.vn

 5 Dương Hoàng Giang  CV

 

 giangdh.stc@quangbinh.gov.vn

6 Hoàng Thị Minh

CV

3827458

minhhv.stc@quangbinh.gov.vn

7 Lê Thị Vân Hà

CV

3827458

haltv.stc@quangbinh.gov.vn

8 Hoàng Mỹ Linh

CV

3827458

linhhm.stc@quangbinh.gov.vn

VI. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

1

Mai Đức Vinh

TP

3823982

 

2

Lê Thị Diệu Hồng

PP

3823982

hongltd.stc@quangbinh.gov.vn

3

Ngô Thị Thủy

PP

3823982

thuynt.stc@quangbinh.gov.vn

4

Phạm Thị Bằng

 CV

3823982

bangpt.stc@quangbinh.gov.vn

5 Hoàng Thị Phúc

CV

3823982

phucht.stc@quangbinh.gov.vn

6 Trần Phương Thảo
CV  

 thaotp.stc@quangbinh.gov.vn

VII. Phòng Giá - Công sản

1

Phạm Thị Hồng Lê

PP

3821237

leph.stc@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thị Hồng Gấm

PP

3821227

gamlt.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lê Thị Thủy Tiên

CV

3821227

tienltt.stc@quangbinh.gov.vn

4 Phạm Thị Hường

CV

3821227

huongpt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trương Tú Anh

 CV

3821227

anhtt.stc@quangbinh.gov.vn

6

Phùng Thị Bích Thủy

 CV

3821227

thuyptb.stc@quangbinh.gov.vn

   

 

 

 

VIII. Phòng Thanh tra

1

Hoàng Tiến Dũng

 PCTT

3821228

dunght.stc@quangbinh.gov.vn

2 Phạm Xuân Đình

PCTT

3821228

dinhpx.stc@quangbinh.gov.vn

3

Cao Thiết Hùng

 CV

3821228

hungct.stc@quangbinh.gov.vn

4

Ngô Văn Thanh

 TTV

3821228

thanhnv.stc@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Xuân Hòa

 TTV

3821228

hoanx.stc@quangbinh.gov.vn

6 Phạm Thị Thu Hằng  TTV

3821228

hangptt.stc@quangbinh.gov.vn

7 Lê Anh Phương TTV 

 

 phuongla.stc@quangbinh.gov.vn

8  Nguyễn Đình Lâm      lamnd.stc@quangbinh.gov.vn

IX. Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công

 1 Trần Thị Hải Sâm

PGĐTT 

3822177/119

samtth.stc@quangbinh.gov.vn

2

Đinh Thị Ngọc Anh

CV

3820031

 anhdnt.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lê Thị Minh Phúc

TPTT

3822177/303

phucltm.stc@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Thị Phương Nga

CV

3822177/107

 ngadtp.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Phương Thanh

PPTT

3822177/103

 thanhltp.stc@quangbinh.gov.vn

6

Trần Văn Kỳ

PPTT

3822177/117

kytv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Dương Trung Đức

CV

3822177/122

 ducdt.stc@quangbinh.gov.vn

8 Trần Xuân Thắng

LX

3822177

 

9

Phạm Thị Vân Anh

CV

3817989

 anhptv.stc@quangbinh.gov.vn

10

Lê Thị Thủy Tiên

CV

3822177/116

 tienltt.stc@quangbinh.gov.vn

11

Lê Thị Lan Phương

   3822177/114  

12

Lê Thị Khánh Huyền

   3822177/108  huyenltk.stc@quangbinh.gov.vn

13

Hoàng Thị Hồng Nhung
   3822177/302  nhunghth.stc@quangbinh.gov.vn
14 Phạm Thị Ngọc Hà
  3822177/107  haptn.stc@quangbinh.gov.vn
15 Nguyễn Đăng Nguyên
3822177/118  
16 Phan Thị Thanh Thủy   thuyptt.stc@quangbinh.gov.vn
17
Lưu Thị Diễu Hiền   hienltd.stc@quangbinh.gov.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT Tên phòng Tài chính Số điện thoại
Hành chính Trưởng phòng Di động TP Phó phòng
1 Lệ Thủy 3882556 3882138 0915132919 3883592
2 Quảng Ninh 3872039 3872462    
3 Đồng Hới 3822199 3872324 0912515269  
4 Bố Trạch 3863169 3862735 0913300315 3862252
5 Quảng Trạch 3512446 3512556 0912414961 3514528
6 Thị Xã Ba Đồn 6516788 6257888 0945128668 3512078
7 Tuyên Hóa 3684049 3684614 0973754999  

8

Minh Hóa 3572211 3572268 0912416368 3572593

 

[Trở về]