Bản in     Gởi bài viết  

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ TÀI CHÍNH

TT

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Sở

1

Phan Mạnh Hùng

3825238

hungpm.stc@quangbinh.gov.vn

2 Lê Thị Tuyển PGD 3825238 tuyenlt.stc@quangbinh.gov.vn

3

Trần Anh Tuấn

PGĐ

3823839

tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

4 Trương Tùng Giang  PGĐ   3889966 giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng Sở

1

Nguyễn Ngọc Bích

CVP

3820992

bichnn.stc@quangbinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Nam

PVP

3821228

namtn.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lương Ngọc Thanh Bình PVP 3821228 binhlnt.stc@quangbinh.gov.vn
4

Võ Hồng Sơn

CV

3820992

 sonvh.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Văn Lộc

LX

3820992

loclv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Văn Lập

LX

3821238

lapdv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Phan Thị Liễu

VT

3821238

lieupt.stc@quangbinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Minh Hải

 PV

3821238

haintm.stc@quangbinh.gov.vn

9

Trần Văn Phú

BV

3821238

 

10

Nguyễn Trọng Khoa

 BV

3821238

 

III. Phòng Quản lý Ngân sách

1

Nguyễn Văn Tý

TP

3825238

tynv.stc@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thị Kiều Hương

PP

3820031

huongptk.stc@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Bích Hường

PP

 3820031

huongttb.stc@quangbinh.gov.vn

4

Đinh Duy Quang

CV

3820031

quangdd.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trần Thị Nguyệt

CV

3820031

nguyettt.stc@quangbinh.gov.vn

6

Lê Việt Hà

CV

3820031

halv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Đinh Thị Ngọc Anh

CV

3820031

 anhdnt.stc@quangbinh.gov.vn

8

Trần Thị Thanh Loan

CV

3820031

 loanttt.stc@quangbinh.gov.vn

9 Nguyễn Thị Thảo Linh CV   linhntt.stc@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng Tài chính HCSN

1

Phạm Thị Đào

TP

3823835

daopt.stc@quangbinh.gov.vn

2

Đoàn Xuân Ngọc

PP

3823835

ngocdx.stc@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Dung

CV

3823835

dungntn.stc@quangbinh.gov.vn

4 Trần Thị Hường
CV 3823835 huongtt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Lan

CV

3823835

lanlt.stc@quangbinh.gov.vn

 6

Lê Ánh Ngọc

CV 

3823835 

ngocla.stc@quangbinh.gov.vn

 7

Phạm Thùy Trang

CV

3823835 

trangpt.stc@quangbinh.gov.vn

V. Phòng Đầu tư

1

Nguyễn Văn Mịch

TP

3825453

michnv.stc@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đông

 PP

3825453

 dongnv.stc@quangbinh.gov.vn 

3 Trần Ngọc Lâm

 PP

3827458

lamtn.stc@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Dương Vương

 CV

3827458

vuongdd.stc@quangbinh.gov.vn

 5 Dương Hoàng Giang  CV

 

 giangdh.stc@quangbinh.gov.vn

6 Hoàng Thị Minh

CV

3827458

minhhv.stc@quangbinh.gov.vn

7 Lê Thị Vân Hà

CV

3827458

haltv.stc@quangbinh.gov.vn

VI. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

1

Mai Đức Vinh

TP

3823982

 

2

Lê Thị Diệu Hồng

PP

3823982

hongltd.stc@quangbinh.gov.vn

3

Ngô Thị Thủy

PP

3823982

thuynt.stc@quangbinh.gov.vn

4

Phạm Thị Bằng

 CV

3823982

bangpt.stc@quangbinh.gov.vn

5 Hoàng Thị Phúc

CV

3823982

phucht.stc@quangbinh.gov.vn

6 Trần Phương Thảo
CV  

 thaotp.stc@quangbinh.gov.vn

VII. Phòng Giá - Công sản

1

Phạm Thị Hồng Lê

PP

3821237

leph.stc@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thị Hồng Gấm

PP

3821227

gamlt.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lê Thị Thủy Tiên

CV

3821227

tienltt.stc@quangbinh.gov.vn

4 Phạm Thị Hường

CV

3821227

huongpt.stc@quangbinh.gov.vn

5

Trương Tú Anh

 CV

3821227

anhtt.stc@quangbinh.gov.vn

6

Phùng Thị Bích Thủy

 CV

3821227

thuyptb.stc@quangbinh.gov.vn

   

 

 

 

VIII. Phòng Thanh tra

1

Nguyễn Đăng Bình

CTT

3821228

binhnd.stc@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Tiến Dũng

 PCTT

3821228

dunght.stc@quangbinh.gov.vn

3 Phạm Xuân Đình

PCTT

3821228

dinhpx.stc@quangbinh.gov.vn

4

Cao Thiết Hùng

 CV

3821228

hungct.stc@quangbinh.gov.vn

5

Ngô Văn Thanh

 TTV

3821228

thanhnv.stc@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Xuân Hòa

 TTV

3821228

hoanx.stc@quangbinh.gov.vn

7 Phạm Thị Thu Hằng  TTV

3821228

hangptt.stc@quangbinh.gov.vn

 8 Lê Anh Phương TTV 

 

 phuongla.stc@quangbinh.gov.vn

 9  Nguyễn Đình Lâm      lamnd.stc@quangbinh.gov.vn

IX. Trung tâm tin học và dịch vụ tài chính công

 1 Bùi Mạnh Cường

GĐTT

 3822177/111

cuongbm.stc@quangbinh.gov.vn

 2 Trần Thị Hải Sâm

PGĐTT 

3822177/119

samtth.stc@quangbinh.gov.vn

3 Lê Thị Minh Phúc

TPTT

3822177/303

phucltm.stc@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Thị Phương Nga

CV

3822177/107

 ngadtp.stc@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Phương Thanh

PPTT

3822177/103

 thanhltp.stc@quangbinh.gov.vn

6

Trần Văn Kỳ

PPTT

3822177/117

kytv.stc@quangbinh.gov.vn

7

Dương Trung Đức

CV

3822177/122

 ducdt.stc@quangbinh.gov.vn

8 Trần Xuân Thắng

LX

3822177

 

9

Phạm Thị Vân Anh

CV

3817989

 anhptv.stc@quangbinh.gov.vn

10

Lê Thị Thủy Tiên

CV

3822177/116

 tienltt.stc@quangbinh.gov.vn

11

Lê Thị Lan Phương

   3822177/114  

12

Lê Thị Khánh Huyền

   3822177/108  huyenltk.stc@quangbinh.gov.vn

13

Hoàng Thị Hồng Nhung
   3822177/302  nhunghth.stc@quangbinh.gov.vn
14 Phạm Thị Ngọc Hà
  3822177/107  haptn.stc@quangbinh.gov.vn
15 Nguyễn Đăng Nguyên
3822177/118  
16 Phan Thị Thanh Thủy   thuyptt.stc@quangbinh.gov.vn
17
Lưu Thị Diễu Hiền   hienltd.stc@quangbinh.gov.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT Tên phòng Tài chính Số điện thoại
Hành chính Trưởng phòng Di động TP Phó phòng
1 Lệ Thủy 3882556 3882138 0915132919 3883592
2 Quảng Ninh 3872039 3872462    
3 Đồng Hới 3822199 3872324 0912515269  
4 Bố Trạch 3863169 3862735 0913300315 3862252
5 Quảng Trạch 3512446 3512556 0912414961 3514528
6 Thị Xã Ba Đồn 6516788 6257888 0945128668 3512078
7 Tuyên Hóa 3684049 3684614 0973754999  

8

Minh Hóa 3572211 3572268 0912416368 3572593

 

[Trở về]