VĂN BẢN MỚI
Phụ lục báo cáo biên chế, quỹ lương năm 2018 
Xem tiếp
Hướng dẫn cập nhật cert cho hệ thống tabmis 
        Nhằm đảm bảo tất cả các máy tính của cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018 được cập nhật Cert đầy đủ kịp thời, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các đơn vị thực...
Xem tiếp
Triền khai nhập dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo 
     Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, bắt đầu áp dụng...
Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn và cài đặt nâng cấp phần mềm kế toàn hành chính sự nghiệp DAS 9.0 
     Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;
Để kịp thời đáp ứng...

Xem tiếp
Phần mềm kế toán HCSN DAS 
Tổng quan
DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, tính đến cuối năm...
Xem tiếp