VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015 
Qua xem xét Tờ trình số 1537/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại về việc thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tệp 1

tệp 2

tệp 3

tệp 4

nguồn văn bản

[Trở về]