VĂN BẢN MỚI
Trả lời Công văn số 75/TCKH của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Minh Hóa về việc giải đáp các vướng mắc trong thực hiện quyết... 
   Sở Tài chính nhận được Công văn số 75/TCKH ngày 01/7/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm và thực...

Xem tiếp
Trả lời Chi cục Chăn nuôi và Thú y một số vướng mắc khi lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2018. 
     Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 83/TTr-CNTYngày 27/02/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y có ý kiến về một số vướng mắc khi lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết...
Xem tiếp
Trả lời Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh về thời hạn nộp báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách năm... 
   Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 422/SLĐTBXH-KHTCngày 9/4/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình có ý kiến về thời hạn chậm nộp báo cáo Tài chính...
Xem tiếp
tìm kiếm
Tin nổi bật