VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp 
V/v Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
 
[Trở về]