VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn cập nhật cert cho hệ thống tabmis 
        Nhằm đảm bảo tất cả các máy tính của cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018 được cập nhật Cert đầy đủ kịp thời, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các đơn vị thực hiện cập nhật Cert cho TABMIS2017 và TABMIS2018, tuy nhiên qua công tác hỗ trợ cho thấy, một số đơn vị chưa cập nhật Cert kịp thời trên các máy tính của người sử dụng TABMIS, dẫn đến người sử dụng thao tác với hệ thống TABMIS sẽ chậm hơn so với máy tính đã được cập nhật. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát và cập nhật Cert kịp thời trên các máy tính chưa cập nhật, tài liệu hướng dẫn cập nhật (đính kèm).
 tải file

rsa2018

[Trở về]