VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của các...

Xem tiếp
Tin nổi bật
tìm kiếm
Hình ảnh đẹp