VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tập huấn và cài đặt nâng cấp phần mềm kế toàn hành chính sự nghiệp DAS 9.0 
     Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;
Để kịp thời đáp ứng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Trung tâm Tin học – Dịch vụ Tài chính công tổ chức tập huấn cài đặt nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Das 9.0
Thông tin xem tệp đính kèm
 
kế hoạch

Phụ lục

Mẫu hợp đồng nâng cấp đối với các đơn vị đang sử dụng DAS 8.12

Mẫu hợp đồng mua mới đối với các đơn vị chưa sử dụng DAS

Xem xong Hợp đồng này, nếu đồng ý với các Điều khoản, kính mong đơn vị điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống và gửi lại ngay cho Trung tâm 03 bản (gồm Hợp đồng và Biên bản thanh lý có chữ ký Thủ trưởng, đóng dấu). Sau khi cài đặt xong, bên Trung tâm sẽ chủ động lấy ngày thanh lý HĐ và gửi lại cho đơn vị 01 bản kèm Hóa đơn để đơn vị thanh toán.

Lưu ý: Kính đề nghị đơn vị điền chính xác 100% tên đơn vị, tên cơ quan chủ quản (cụ thể từ in hoa, dấu gạch ngang “-“,…)

 

Trân trọng!

[Trở về]