VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu 
Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVI bầu. Website Quảng Bình xin đăng tải kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

Ông: Lương Ngọc Bính

Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND).

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Võ Minh Doang

Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban KT&NS, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Đinh Bình Định

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,16% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,41% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,33% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Nguyễn Hữu Hoài

Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 77,08% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,16% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Trần Văn Tuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25 % tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,66% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Từ Hồng Sơn

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,91% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Trương An Ninh

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,66% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND).

Ông: Trần Thuynh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND).

Theo Website Quảng Bình


 

 

[Trở về]