VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo sở 
 

 

Giám đốc 
Ông: Phạm Quang Long
Điện thoại: (232) 3825238 
Email: longpq.stc@quangbinh.gov.vn 

 

 

 

 Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Ông: Trương Tùng Giang Ông: Bùi Mạnh Cường Ông: Trần Anh Tuấn
Điện thoại: (0232) 3889966 Điện thoại: (0232) 3822407 Điện thoại: (0232)3823839
Email: giangtt.stc@quangbinh.gov.vn  Email: cuongbm.stc@quangbinh.gov.vn Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

 

 

[Trở về]