VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo sở 

Giám đốc

Ông: Trần Thuynh
Điện thoại: (232) 3823814
Email: thuynht.stc@quangbinh.gov.vn
 
   

 

 

 Phó Giám đốc  Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Ông: Võ Minh Doang
Ông: Trương Tùng Giang Bà: Lê Thị Tuyển Ông: Trần Anh Tuấn
Điện thoại:(232) 3851762 Điện thoại: (232) 3889966 Điện thoại: (232) 3825238 Điện thoại: (232)3823839
Email:doangvm.stc@quangbinh.gov.vn Email: giangtt.stc@quangbinh.gov.vn  Email: tuyenlt.stc@quangbinh.gov.vn Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

 

 

[Trở về]