Bản in     Gởi bài viết  
PHÍ THAM QUAN, PHÍ THUÊ THUYỀN ĐỘNG PHONG NHA 
 
PHÍ THAM QUAN ĐỘNG PHONG NHA, ĐỘNG TIÊN SƠN VÀ ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC MOỌC
THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
 
Địa điểm Mức thu
Động Phong Nha
30.000 đồng/người/lượt
Động Tiên Sơn
20.000 đồng/người/lượt
Suối nước Moọc
  - Người lớn
  - Học sinh, sinh viên (Từ THCS trở lên)
 
50.000 đồng/người/lượt
30.000 đồng/người/lượt
 
(Theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh)
 
PHÍ THUÊ THUYỀN THAM QUAN ĐỘNG PHONG NHA - TIÊN SƠN
 
TT
Khoản mục
ĐVT
Mức thu
1
Thuyền chở từ 01 đến 10 người
đ/chuyến
200.000
2
Thuyền chở từ 11 đến 14 người
đ/chuyến
220.000
 
(Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh)
[Trở về]