VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN 
4   Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của UBND ngày 15/12/2009 về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

 

4   Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh về việc không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

 

4   Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 15/8/2007 về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

4  Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 cửa UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng C.

 

4  Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

4  Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

 

4  Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 07/12/2006 về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

 

4  Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của HĐND ngày 20/7/2006 Về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

 

4  Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND tỉnh về điều chỉnh và quy định mới các mức phí, lệ phí để áp dụng và thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

4  Quyết định số 2098/QĐ-UB ngày 28/9/2000 của UBND tỉnh về việc quy định mức thi tạm thời học phí ở các trường bán công và lớp bán công trong trường công lập.

 

4  Quyết định số 1896/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 21/11/1998 về việc quy định tạm thời tỷ lệ sử dụng quỹ học phí của ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình (thay thế Quyết định của UBND tỉnh số 1754/QĐ-UB ngày 31/10/1998)

[Trở về]