VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2014: Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực 
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và bước đầu đã có chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.
Trong năm 2014, công tác thanh, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trên các lĩnh vực và phát hiện số tiền sai phạm trên 13 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 03 tỷ đồng; kiểm tra quyết toán cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên 02 tỷ đồng; xử lý xuất toán 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã kiểm tra 224 dự án đầu tư, số tiền giảm chi, kiến nghị thu hồi trên 03 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm tra 11 đơn vị, điều chỉnh giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận 195.268.416 đồng... đối với lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác thanh, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng vận còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác phối hợp trong đấu tranh tham nhũng của các cấp, ngành chưa đồng bộ; phát hiện sai phạm những lĩnh vực mà dư luận quan tâm còn chậm, ít...

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện hiệu quả, trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; chú trọng chất lượng công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của các ngành, cấp; thực hiện hướng dẫn, tổng hợp báo cáo viên kê khai tài sản, thu nhập năm theo quy định của thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, các cơ quan cũng cần tăng cường những giải pháp chủ yếu chống lạm phát, nâng cao vai trò tính tự chủ của mỗi cơ quan, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức, tiêu chuẩn và hướng dẫn về điều hành ngân sách cụ thể cho từng đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Theo Website Quảng Bình

[Trở về]