VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cấp phần mềm kế toán HCSN DAS 
 Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Sở Tài Chính về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài Chính. Trong những năm qua, Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công đã tổ chức cài đặt phần mềm kế toán DAS, hỗ trợ cho các đơn vị HCSN thực hiện các chế độ, chính sách vận hành phần mềm kế toán, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị trên địa bàn. Để kịp thời đáp ứng hoạt động cho các cơ quan, đơn vị theo quy định, Trung tâm Tin học và Dịch vụ TCC - Sở Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán HCSN DAS 9.0 như sau:
Xem các File hướng dẫn đính kèm:

- Công văn v/v Nâng cấp phần mềm kế toán HCSN DAS.

Phụ lục hợp đồng:

- Hợp đồng mua mới DAS 9.

- Hợp đồng nâng cấp DAS 9.

- Hợp đồng nâng cấp DAS 9 cho huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh.

[Trở về]