VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 
 xem nghi quyết

Các phụ lục đính kèm

DT-2019-N-B35-TT343-44

DT-2019-N-B36-TT343-44

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực

[Trở về]