VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 05 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm 
 (Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị.
 Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 05 tỷ đồng để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc trên địa bàn tỉnh, trong đó công tác giảm nghèo 3,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí được phân bổ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ việc làm... tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo; rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về việc làm, xuất khẩu lao động; điều tra, cập nhật thông tin cung, cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động...

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]