Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 
Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014. Theo Nghị quyết, bên cạnh việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2014, Nghị quyết cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2015.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị quyết chỉ rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của năm 2014 chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước và vượt mực tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Thu NSNN vượt kế hoạch. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép. An sinh xã hội được cải thiện. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính….Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Nợ công còn cao, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo ở nhiều nơi chưa thật sự bền vững…
Để khắc phục được những tồn tại đã được chỉ ra, đồng thời thực hiện được những nhiệm vụ của năm 2015. Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó có một số nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính.

Khẩn trương có giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH 2015

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Nghị quyết nêu rõ, năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động bám sát Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ bằng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết nêu rõ, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện có kết quả phần lớn cá nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra trong năm 2014-2015, từng bước cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, còn một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa triển khai quyết liệt, bám sát các chỉ tiêu, cách thức thực hiện như đã được chỉ ra trong Nghị quyết.

Do đó, để bảo đảm đến hết năm 2015 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới tối thiểu bằng ASEAN 6, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận điện. Chú trọng cải cách thể chế nhằm cải thiện chỉ số về thể chế, đồng thời công bố công khai các chỉ số cải cách hành chính. Tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện, gồm: Cấp phép xây dựng; quyền sở hữu tài sản; tiếp cận tín dụng; thực thi hợp đồng; xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng 2/2015. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung bằng các Thông tư, Thông tư liên tịch hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Quyết liệt thực hiện cổ phần hóa DNNN theo lộ trình

Đánh giá về hoạt động của DNNN, Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, DNNN đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DNNN, nhất là các tập đoàn, tổng công ty vẫn được duy trì, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều DNNN chậm đổi mới, không nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển của thị trường, xu thế hội nhập, chưa quản lý, giám sát được các nguồn lực được giao, dẫn đến hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

Do vậy, để tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh dàn trải, không đúng mục tiêu, chiến lược và để bảo đảm công khai, minh bạch, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật có liên quan mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8. Các doanh nghiệp Nhà nước cần triển khai quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận.

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước sau năm 2015 trong quý I năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 trong quý IV năm 2015.

Quý I/2015: Ban hành Quyết định của Thủ tướng về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trong đó cần chú ý đặc thù và có loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo. Có chính sách ưu đãi hơn cho người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, chủ đề tài nghiên cứu khoa học, có bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng, đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, không tính giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong quý I năm 2015.

[Trở về]