VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình năm 2014 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

 

 Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UB ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

Tải file chi tiết

[Trở về]