VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG GIÁ - CÔNG SẢN 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Lê

+ Điện thoại: 0232.3821237

+ Email: leph.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó phòng: Lê Thị Gấm

+ Điện thoại: 0232.3821227

+ Email: gamlt.stc@quangbinh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Hướng dẫn các cơ quan HCSN thuộc địa phương thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản tại địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản vô chủ, tài sản mới được tìm thấy, tài sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao, tài sản tịch thu và tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN và tổ chức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức hội, tổ chức bán công, các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước.

2) Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý công tác giá tại địa phương theo qui định của pháp luật; tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của Nhà nước về giá. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các mức giá do các Sở, UBND huyện hoặc doanh nghiệp nhà nước xây dựng đối với giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ quan trọng, giá sản phẩm độc quyền, giá các loại đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng theo phân cấp của Trung ương.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh định giá bán hàng hoá tịch thu công quỹ nhà nước...theo phân cấp của UBND tỉnh.

Thẩm định giá mua sắm tài sản, hàng hoá, vật tư, sữa chữa hàng hoá của các đơn vị mua bằng nguồn vốn của ngân sách, vốn dự án...theo phân cấp của UBND tỉnh.

Thu thập thông tin, phân tích tình hình và sự biến động giá cả; báo cáo tình hình giá cả thị trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về giá theo quy định của Nhà nước.

3- Tham mưu cho lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương quy định, quy định mức thu đóng góp của dân

4) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]