VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tý

+ Điện thoại: 052.3825238

+ Email: tynv.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó phòng: Phan Thị Kiều Hương

+ Điện thoại: 052.3820031

+ Email: phankieuhuong@gmail.com

- Phó phòng: Trần Thị Bích Hường

+ Điện thoại: 052.3820031

+ Email: ttbhuong1305@gmail.com

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.

2) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính; hướng dẫn các cơ quan tài chính cấp huyện, xã thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính.

4) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; trình UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính - ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.

5) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh qui định nhiệm vụ và các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách hàng năm của địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

Thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định dự toán ngân sách của UBND cấp huyện.

Lập dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.

6) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở Báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh quyết định dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

7) Thẩm định quyết toán thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện.

Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương để UBND trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

8) Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

9) Yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê.

10) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật. Giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

11) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của các quỹ đầu tư phát triển của địa phương.

Kiểm tra, giám sát Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển (HTPT) tại địa phương trong việc cho vay, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh, tái bảo lãnh đối với phần vốn từ nguồn ngân sách địa phương do UBND tỉnh uỷ thác cho Chi nhánh Quỹ HTPT thực hiện.

12) Chỉ đạo và phối hợp với các phòng ban chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và cấp xã.

Tham mưu cho Giám đốc Sở về lĩnh vực sử dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn và thực hiện một số công việc khác khi lãnh đạo Sở giao.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]