VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Mịch

+ Điện thoại: 0232.3825453

+ Email: michnv.stc@quangbinh.gov.vn

 - Phó phòng: Nguyễn Văn Đông

+ Điện thoại: 0232.3825453

+ Email: gamlth.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó phòng: Trần Ngọc Lâm

+ Điện thoại: 0232.3827458

+ Email: lamtn.stc@quangbinh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Tham mưu cho Ban lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính, đầu tư ở địa phương theo qui định của Pháp luật.

2) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, chương trình, dự án, qui hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính đầu tư XDCB; Hướng dẫn các chủ đầu tư , các cơ quan tài chính cấp dưới tổ chức triển khai thực hiện pháp luật chính sách chế độ và các qui định của Nhà nước về tài chính đầu tư. Phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính.

3) Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán (kế hoạch) sai chính sách chế độ, hoặc không chấp hành chế độ báo cáo thống kê.

4) Tham gia với Sở KH & ĐT, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND t0ỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn và dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước về tài chính theo vùng, lãnh thổ đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh kể cả các chương trình dự án do các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc tỉnh khác chủ trì thực hiện.

5) Phối hợp với Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư XDCB trình UBND tỉnh quyết định.

Tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quản lý, tham gia xét thầu đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và các dự án khác trên địa bàn theo đề nghị của chủ đầu tư.

Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo qui định của Luật ngân sách Nhà nước. Phối hợp với Sở KH&ĐT trong việc trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư, sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo qui chế quản lý đầu tư, xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hoà vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ Ngân sách địa phương.

Tham mưu cho Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết.

6) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, hoàn trả vốn vay theo đúng cam kết của hợp đồng tín dụng, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo đúng qui định của Nhà nước, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

7) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc Ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cấp huyện, xã, tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước.

8) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thẩm tra phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB theo qui định.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán các dự án nhóm A sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt theo qui định của pháp luật.

9) Tổng hợp phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo qui định.

10) Thẩm tra dự toán và quyết toán chi phí quản lý dự án của các Ban quản lý dự án trình Giám đốc Sở phê duyệt.

11) Phối hợp với phòng TCHC, Ban tin học Sở tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kế toán XDCB cho các ban quản lý chủ đầu tư.

12) Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở giao theo quy định của Pháp luật.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]