VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trưởng phòng: Mai Đức Vinh

+ Điện thoại: 052.3823982

+ Email: vinhmd.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó phòng: Lê Thị Diễu Hồng

+ Điện thoại: 052.3822247

+ Email:hongltd.stc@quangbinh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Phòng TCDN có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp khác, Hợp tác xã và tổ hợp tác), chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn.

2) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về Tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật.

4) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các DN.

5) Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình tài chính Doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ tài Chính.

6) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các kinh doanh xổ số kiến thiết và giải trí có đặt cược, vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.

7) Phối hợp với phòng TCHC, Ban tin học tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]