VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trưởng phòng: Phạm Thị Đào

+ Điện thoại: 052.3823835

+ Email: daopt.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó phòng: Đoàn Xuân Ngọc

+ Điện thoại: 052.3823835

+ Email: ngocdx.stc@quangbinh.go.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở trình UBND tỉnh các văn bản về quyết định, chỉ thị và một số cơ chế chính sách về lĩnh vực quản lý tài chính thuộc khu vực quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp.

2) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở về công tác quản lý tài chính - kế toán thuộc khối quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp do tỉnh quản lý.

3) Xây dựng dự toán trung, ngắn hạn hàng năm đối với khối HCSN.

4) Quản lý, kiểm tra, sử dụng các nguồn vốn uỷ quyền của TW, chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án của tỉnh.

5) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng ngân sách ở các cơ quan đơn vị HCSN.

6) Kiểm tra và phối hợp với Phòng QLNS yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của nhà nước.

7) Hướng dẫn các cơ quan HCSN thuộc tỉnh quản lý thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước, đề xuất các biện pháp tài chính để bảo đảm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước tại địa phương.

8) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của các ngành, cơ quan đơn vị hành chính - sự nghiệp và các tổ chức khác sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình.

9) Thực hiện việc trả lời, giải thích chế độ chính sách chế độ tài chính - kế toán, luật Ngân sách nhà nước và các văn bản dưới Luật theo đúng quy định.

10) Phối hợp với Văn phòng sở, Ban tin học tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kế toán tài chính hành chính sự nghiệp cho các ngành, đơn vị trong tỉnh.

11) Thực hiện một số công việc khi được Lãnh đạo Sở giao.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]