VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
PHÒNG THANH TRA 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Đăng Bình

+ Điện thoại: 0232.3821228

+ Email: binhnd.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó Thanh tra: Hoàng Tiến Dũng

+ Điện thoại: 0232.3821228

+ Email: dunght.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó Thanh tra: Phạm Xuân Đình

+ Điện thoại: 052.3821228

+ Email: dinhpx.stc@quangbinh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyền thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2) Thanh tra giá cả tại các đơn vị, các DN Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với các mặt hàng thuộc nhà nước quyết định và quản lý giá,

3) Phối hợp với cơ quan Thanh tra Tài chính ở Trung ương thực hiện thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN và doanh nghiệp do Trung ương quản lý trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4) Xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính theo quy định của pháp luật.

5) Thực hiện một số công việc do Ban lãnh đạo Sở và cấp trên giao.

Theo Quyết Định số 118/QĐ-STC ngày 04/03/2010 của Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]