VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2015 
Chiều 10-11, với 88,13% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015. Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 trình Quốc hội nêu rõ, tổng số thu cân đối NSNN là 911,1 nghìn tỷ đồng; nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 thì tổng số thu cân đối NSNN là 921,1 nghìn tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với 88,13%, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.147,1 nghìn tỷ.
Mức bội chi NSNN là 226 nghìn tỷ đồng tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nghị quyết nêu rõ giao Chính phủ: Quốc hội giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phân bổ chi NSNN tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách. Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán NSNN đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, các khoản thu, chi NSNN phải được dự toán và do luật định.

Ngoài ra, đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. Không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thu vào NSNN đối với cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Quốc hội giao Chính phủ rà soát mục tiêu của 16 chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung bố trí vốn ngân sách cho các mục tiêu quan trọng, cấp bách, hoàn thành dứt điểm trong năm 2015. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai giai đoạn 2011-2015; tiến hành rà soát tổng thể để cắt giảm, lồng ghép, thu gọn các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016-2020; báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười; Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN; trong điều hành NSNN có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Sử dụng nguồn tăng thu NSNN năm 2014 chủ yếu để ưu tiên trả nợ của các cấp ngân sách, thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật NSNN.

Đồng thời, tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo Nghị quyết của Quốc hội (65%GDP), quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay. Từ năm 2015, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ năm năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi NSNN, giảm mức vay đảo nợ.

Trong Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện NSNN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị cho giữ mức bội chi NSNN năm 2014 ở mức 5,3% GDP để có thêm nguồn lực thanh toán các khoản nợ của NSNN và một phần chuyển nguồn sang năm 2015 để thực hiện tăng lương.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng kiến nghị: “Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1-1-2015”.

Theo cơ quan này, việc điều chỉnh này một mặt giúp cải thiện thu nhập cho khoảng 6,3 triệu người, trong đó đối tượng do NSNN bảo đảm là gần năm triệu người, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ NSNN; mặt khác bảo đảm mối tương quan với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện khoảng 11.100 tỷ đồng, kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2014 sang năm 2015 là 10 nghìn tỷ đồng, số còn lại 1.100 tỷ đồng được bảo đảm từ nguồn của NSĐP dành để cải cách tiền lương.

Theo Website Bộ Tài Chính

[Trở về]