VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  

I. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO SỞ
1. Ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:
- Công tác xây dựng, phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách;
- Công tác quản lý viện trợ, các quỹ tài chính tỉnh, các nguồn vốn Dự án ODA;
- Công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính của cơ quan;
- Công tác Đảng;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách;
- Địa bàn phụ trách: Thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh;
- Đảm nhận vai trò các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công, phụ trách và tham mưu.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và tham mưu các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:
- Công tác quản lý giá, phí, lệ phí, quản lý tài sản công;
- Công tác hành chính, quản trị văn phòng, tài vụ;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh về công tác dự toán, điều hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách các lĩnh vực được phân công;
- Công tác Công đoàn;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý giá & công sản và Văn phòng.
- Địa bàn phụ trách: Huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công, phụ trách và tham mưu
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:
- Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp;
- Công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;
- Tham mưu phân bổ và cấp phát các nguồn kinh phí: Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi; kinh phí bảo vệ rừng; nguồn kinh phí khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, các lĩnh vực được phân công;
- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Tài chính Đầu tư;
- Địa bàn phụ trách: Huyện Lệ Thuỷ và Thị xã Ba Đồn;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở các ngành, đơn vị liên quan.

4. Ông Trương Tùng Giang - Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công, phụ trách và tham mưu.
Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:
- Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp;
- Công tác thanh tra tài chính;
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Dịch vụ tài chính công;
- Tham mưu phân bổ và cấp phát các nguồn kinh phí:
+ Trích từ các khoản thu hồi pháp hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;
+ Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;
+ Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP;
+ Chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP;
+ Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg;
+ Nguồn kinh phí khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách các lĩnh vực được phân công;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Thanh tra Sở và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở;
- Địa bàn phụ trách: Huyện Tuyên Hoá và huyện Minh Hóa;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

II. CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRONG BAN LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng thanh viên lãnh đạo Sở theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho Phó Giám đốc Sở.
Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó Giám đốc thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu trực tiếp.
Trong quá trình chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, các Phó Giám đốc Sở phải thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo Giám đốc để nắm được tình hình, chỉ đạo, điều hành công việc chung.
Thông báo này thay cho Thông báo số 3990/TB-STC ngày 20/12/2018 của Sở Tài chính Quảng Bình./.

Nguồn: Thông báo số 1023/TB-STC ngày 08/04/2019

[Trở về]