VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc phụ Trách

Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Công tác xây dựng, phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách;

- Công tác quản lý viện trợ và các quỹ tài chính tỉnh;

- Công tác tổ chức và cán bộ; công tác tài chính và cải cách hành chính của cơ quan.

- Công tác Công đoàn;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách, Phòng Quản lý gía & công sản và Văn phòng Sở.

- Địa bàn phụ trách: Huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch.

- Đảm nhận vai trò các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Công tác quản lý Tài chính Doanh nghiệp;

- Công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tham mưu phân bổ và cấp phát các nguồn kinh phí: Cấp bù thủy lợi phí; kinh phí bảo vệ rừng; Nguồn kinh phí khác theo sự phân công của đồng chí Phó giám đốc phụ trách.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Tài chính Đầu tư.

- Địa bàn phụ trách: Huyện Lệ Thuỷ, huyện Quảng Ninh  và Thị xã Ba Đồn.

 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Phó giám đốc phụ trách Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

3. Đồng chí Trương Tùng Giang - Phó giám đốc

 Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Tham mưu phân bổ và cấp phát các nguồn kinh phí:

 + Trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước ;

 + Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP;

 + Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP;

 + Chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

 + Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, truncấp quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg 

 + Nguồn kinh phí khác theo sự phân công của đồng chí Phó giám đốc phụ trách.

- Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; Công tác thanh tra; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Dịch vụ tài chính công;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Thanh tra sở và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở.

- Địa bàn phụ trách: Huyện Tuyên Hoá, huyện Minh Hóa,TP Đồng Hới

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Phó Giám đốc phụ trách Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

4. Cơ chế làm việc trong tập thể Lãnh đạo

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử  lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết, Phó Giám đốc phụ trách có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho các đồng chí Phó Giám đốc.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó Giám đốc thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu trực tiếp.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, các phó Giám đốc phải có thông tin cập nhật, báo cáo Phó Giám đốc phụ trách để nắm được tình hình, chỉ đạo, điều hành công việc chung.

Nguồn: Thông báo số  3990/TB-STC ngày 20/12/2018

[Trở về]