VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị:

+ Công tác xây dựng, phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách;

+ Công tác quản lý viện trợ và các quỹ tài chính tỉnh;

+ Công tác tổ chức và cán bộ;

+ Công tác Đảng  bộ;

+ Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách;

+Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

 +Công tác quản lý Tài chính Doanh nghiệp;

 + Công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

 +Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách lĩnh vực được phân công;

 +Trực tiếp phụ trách:Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Tài chính Đầu tư.

 + Địa bàn phụ trách: Huyện Lệ Thuỷ và Thị Xã Ba Đồn.

 +Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban Chỉ Đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

 + Điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng.

3. Đồng chí Lê Thị Tuyển- Phó giám đốc

-Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

-Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

  +Công tác quản lý giá, phí, lệ phí, quản lý tài sản công;

  +Công tác hành chính, quản trị văn phòng, tài vụ;

  +Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách lĩnh vực được phân công;

  +Trực tiếp phụ trách: Phòng Giá - Công sản và Văn Phòng;

  +Công tác Công đoàn;

  + Địa bàn phụ trách: Huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch.

  + Thay mặt Giám đốc tham gia các Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Trương Tùng Giang - Phó giám đốc

 -Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

+ Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Dịch vụ Tài chính công;

+ Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách lĩnh vực được phân công;

+ Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài Hành chính Sự nghiệp và Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở;

+ Địa bàn phụ trách: Huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa;

+Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân tỉnh và của Giám đốc Sở.

4. Cơ chế làm việc trong Ban Lãnh đạo

1. Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

2. Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho các đồng chí Phó giám đốc Sở.

3. Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu, được Giám đốc Sở phân công thực hiện.

4. Chế độ giao ban, hội ý:

    - Hàng tháng giao ban 1 lần vào tuần cuối tháng.

    - Hàng tuần hội ý Ban giám đốc vào sáng đầu tuần.

    - Ngoài ra do yêu cầu công việc Ban giám đốc họp đột xuất khi cần thiết.

5. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, các Phó giám đốc Sở phải có thông tin cập nhật, báo cáo Giám đốc Sở để nắm được tình hình, giúp cho Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành chung.

Nguồn: Thông báo số  1728/TB-STC ngày 04/07/2016

[Trở về]