VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn cập nhật chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho kế toán đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 
 Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
 Để kịp thời cập nhật chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới cho cán bộ công chức, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp với nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng tập huấn:
Kế toán các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
2. Nội dung:

Cập nhật chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
3. Kinh phí:
- Kinh phí đào tạo: Ngân sách tỉnh.
- Kinh phí ăn ở, đi lại: Đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành.
4. Thời gian:
- 04 ngày, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017.
- Khai giảng vào lúc 8h ngày 19/12/2017
5. Địa điểm:

Hội trường tầng 5 –Sở tài chính Quảng Bình.
Đường 23/8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị cử cán bộ tham gia./.

công văn và phụ lục kèm theo

[Trở về]