VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định: về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc Gia TCVNISO 901 : 2008 
Căn cứ vào Qyết định số 36/2009/QĐ - UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính tỉnh Quảng Bình;

 

Căn cứ Qyết định số 19/2014/QĐ --TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài Chính.

tải file đính kèm

 

[Trở về]