VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch tập huấn Hướng dẫn Sử dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc (Tabmis) 
 Ngày 04/08/2016, Sở Tài chính đã có công văn số: 2061/STC-TTTH về việc thông báo lịch tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) cho các cán bộ công tác tại các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, Thành phố.
 Tuy nhiên, do có sự cố thay đổi đột xuất về kế hoạch nên thời gian tập huấn được lùi lại cụ thể vào ngày 16/09 - 19/09/2016. Vậy sở Tài chính thông báo cho các đơn vị biết để tham gia lớp tập huấn theo đúng thời gian.
[Trở về]