VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/12/2017 
 Ngày 18/12/2017, Ban giám đốc Sở Tài chính tổ chức cuộc họp để thống nhất về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện công văn số 700/UBND-NC ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh và các văn bản của nhà nước quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức trong nội bộ Sở Tài chính.
 xem thông báo chi tiết
[Trở về]