VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo của Ban Giám Đốc Sở Tài chính 
Ngày 04 tháng 05 năm 2015, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc sở chủ trì cuộc họp Ban Giám Đốc. Nội dung: Điều chỉnh phân công phụ trách các phòng và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc sở.
    Sau khi trao đổi, thảo luận Ban Giám đốc thống nhất điều chỉnh phân công phụ trách các phòng và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc sở trong Ban Giám đốc như sau:

- Đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Ngân sách và  phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp;

- Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở tiếp tục phụ trách phòng Thanh tra và phòng Tài chính Doanh nghiệp.

- Đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách phòng Giá - Công sản và Văn phòng;

- Đồng chí Phạm Quang Long - Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Đầu tư và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính.

Thời gian thực hiên từ ngày 15/05/2015 các nội dung quy định và phân công các lĩnh vực khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 2707/TB-STC ngày 13/10/2014 của Ban Giám đốc Sở Tài chính ./.

xem thông báo chi tiết

[Trở về]