VĂN BẢN MỚI
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 8/2018 
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 7/2018 
Ngày 27 tháng 7 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 08/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 6/2018 
 Ngày 28 tháng 6 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 07/2018. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình công tác tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/12/2017 
 Ngày 18/12/2017, Ban giám đốc Sở Tài chính tổ chức cuộc họp để thống nhất về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện công văn số 700/UBND-NC ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh và các văn bản của nhà...
Xem tiếp