VĂN BẢN MỚI
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 07/2017 
Ngày 26 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 08/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 06/2017 
Ngày 10 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 07/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 05/2017 
Ngày 31 tháng 05 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 06/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông tin về người đứng đầu và người phát ngôn của Sở Tài Chính tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 03/2017 
 Ngày 30 tháng 03 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 04/2017. Tham dự...
Xem tiếp