VĂN BẢN MỚI
Thông báo phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình;

Xem tiếp
Thông báo của Ban Giám đốc Sở Tài Chính về Công tác các bộ 
 Ngày 10 tháng 12 năm 2018, đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc phụ trách chủ trì cuộc họp Ban Giám đốc Sở Tài Chính để thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán...
Xem tiếp
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình 
   Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính...
Xem tiếp
Tình hình công tác tháng 10 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 9/2018 
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 010/2018. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp