VĂN BẢN MỚI
Báo cáo tình hình công tác tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/12/2017 
 Ngày 18/12/2017, Ban giám đốc Sở Tài chính tổ chức cuộc họp để thống nhất về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện công văn số 700/UBND-NC ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh và các văn bản của nhà...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 10/2017 
 Ngày 01 tháng 9 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 08/2017 
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2017. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 07/2017 
Ngày 26 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 08/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp