VĂN BẢN MỚI
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 10/2017 
 Ngày 01 tháng 9 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 08/2017 
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 09/2017. Tham dự cuộc họp...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 07/2017 
Ngày 26 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 08/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 06/2017 
Ngày 10 tháng 07 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 07/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp
Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 05/2017 
Ngày 31 tháng 05 năm 2017, đồng chí Trần Thuynh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 06/2017. Tham dự cuộc...
Xem tiếp