VĂN BẢN MỚI
THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phạm Quang Long - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi thảo luận Ban Giám đốc thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội...
Xem tiếp
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 
Sau khi thống nhất tại cuộc họp của Ban giám đốc, ngày 28/12/2020. Sở Tài chính Quảng Bình thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc với các đồng chí lãnh đạo như sau:
Xem tiếp
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 
 Sau khi thống nhất trong Ban Giám đốc tại cuộc họp ngày 21/10/2020, Sở Tài chính Quảng Bình thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc trong Lãnh đạo Sở như sau:
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 30/9/2020 
 Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi bàn bạc, thảo luận Ban Giám đốc thống nhất một số nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 06/11/2019 
 Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo, đề nghị một số nội dung liên quan đến công...
Xem tiếp