Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 06/11/2019 
 Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo, đề nghị một số nội dung liên quan đến công...
Xem tiếp
Thông báo của ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/4/2019 
   Căn cứ quyết định số 71/QĐ-STC ngày 11/4/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc cử đồng chí Trương Tùng Giang - Phó giám đốc Sở Tài chính tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao...
Xem tiếp
Thông báo phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình;

Xem tiếp
Thông báo của Ban Giám đốc Sở Tài Chính về Công tác các bộ 
 Ngày 10 tháng 12 năm 2018, đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc phụ trách chủ trì cuộc họp Ban Giám đốc Sở Tài Chính để thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán...
Xem tiếp
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình 
   Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính...
Xem tiếp