VĂN BẢN MỚI
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 02/2019 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 12/2018 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu tháng 11/2018 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu tháng 10/2018 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 08/2018 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt...
Xem tiếp