VĂN BẢN MỚI
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 5/2019 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.
Xem tiếp
V/v Công khai minh bạch giá cả hàng hoá dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 4/2020 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Sở Tài chính tổng hợp và báo...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 02/2020 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...

Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 01/2020 
    Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh...

Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ quan trọng, thiết yếu tháng 11/2019 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt...

Xem tiếp