VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình 
   Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính kể từ ngày 01/11/2018;
 Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Bà Lê Thị Tuyển đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận lợi trong việc liên hệ phối hợp công tác.
[Trở về]