Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch thi tuyển viên chức sở tài chính 
THÔNG BÁO
LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài chính thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2011 như sau:

          Thời gian tổ chức thi: 02 ngày (ngày 30/12/2011 đến ngày 31/12/2011), cụ thể:

             - Ngày 30/12/2011:

                       + Buổi sáng 08 giờ có mặt tại địa điểm tổ chức thi: Sở Tài chính (Hội trường tầng 5) để xem lịch thi, phòng thi, nội quy thi, danh sách đăng ký dự thi, số báo danh.... và nghe Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài chính phổ biến một số nội dung liên quan đến kỳ thi.

                   + Buổi chiều: Vào phòng thi lúc 13 giờ 30 phút

           - Ngày 31/12/2011:

                    + Buổi sáng:  Vào phòng thi lúc 7 giờ 30 phút

                   + Buổi chiều:  Vào phòng thi lúc 13 giờ 30 phút

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài chính thông báo để các thí sinh biết và tham gia dự thi đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

[Trở về]