VĂN BẢN MỚI
Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 Tin mới

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của các...

Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
       Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng...
Xem tiếp
Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
   Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công; Quyết...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 06/2019 
   Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh...
Xem tiếp
Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và... 
   Theo đó, quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của...
Xem tiếp