VĂN BẢN MỚI
Thông báo: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tin mới
 Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 
 Thực hiện nội dung của Công văn số 825/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch...
Xem tiếp
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 
 Thực hiện thông báo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 649/TB-UBND ngày 20/4/2020, Sở Tài chính Quảng Bình thông báo thời gian treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc...
Xem tiếp
Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Uỷ... 
     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2020 của...
Xem tiếp
Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Tài chính 
    Thực hiện các Chỉ thị số 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, các Công điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 884-CV/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường...
Xem tiếp