VĂN BẢN MỚI
Văn bản pháp quyDanh mục mã số
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 8/2019 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019 
Xem tiếp
Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của các...

Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
       Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng...
Xem tiếp
Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
   Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công; Quyết...
Xem tiếp
Tin nổi bật
Hình ảnh đẹp