VĂN BẢN MỚI
Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và... 
   Theo đó, quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của...
Xem tiếp
Báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP 
  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngà 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Xem tiếp
Thông báo v/v báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách 
 Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 49/UBND-TH ngày 14/1/2019 về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm, thời hạn các cơ quan đơn vị dự ngân sách cấp tỉnh...

Xem tiếp
kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 
 Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Căn cứ

Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu gia tài sản 
Xem tiếp