Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý, điều hành về giá tháng 7/2017 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 07/2017 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 05/2017 
  Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 04/2017 
 Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp
Quyết định về việc chuyển đổi công tác đối với công chức 
 - Chuyển ông Phạm Xuân Đình - Phó chánh thanh tra Sở đến công tác tại phòng Quản lý giá và công sản Sở Tài chính và giữa chức vụ Phó trưởng phòng Quán lý giá và công sản.

- Chuyển ông Hoàng...

Xem tiếp