VĂN BẢN MỚI
Thông báo công khai việc đấu gia tài sản 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 02/2019 
Xem tiếp
Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công - Sở Tài chính Thông báo cập nhật lại số điện thoại liên hệ 
 Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 10/8/2016 của Sở Tài chính Quảng Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công.
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá tài sản 
 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất là trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình (cũ), địa chỉ tại số 58, đường Quang Trung, phường Hải Đình,...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 01/2019 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt...
Xem tiếp