VĂN BẢN MỚI
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chế độ quản lý Tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ tài khoản khối trường... 
 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chế độ quản lý Tài chính ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công cho chủ tài khoản khối trường huyện Bố Trạch và Lệ thủy
Xem tiếp
Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua phương tiện thông tin... 
        Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó yêu cầu tổ chức giới thiệu,...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 05/2018 
   Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh...
Xem tiếp
Ban hành quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin 
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 04/2018 
    Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các...
Xem tiếp