Thông báo chuyển giao, tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị chưa tham gia 
Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối hợp với...

Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn và cài đặt nâng cấp phần mềm kế toàn hành chính sự nghiệp DAS 9.0 
     Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;
Để kịp thời đáp ứng...

Xem tiếp
Nâng cấp phần mềm kế toán HCSN DAS 
 Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Sở Tài Chính về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài Chính. Trong những năm qua, Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công đã tổ...
Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh... 
 Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 09/2017 
  Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các...
Xem tiếp