VĂN BẢN MỚI
Thông báo lịch hoạc lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
 Khối các chơ quan đơn vị HCSN và Trường học huyện Lệ Thủy
Xem tiếp
Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 
 Căn cứ quyết định số 257/QĐ-STC ngày 03/10/2018 của Sở Tài chính về việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018; Thực hiện kế hoạch xét tuyển đặc cách viên...
Xem tiếp
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đặc cách viên chức vào TTTH&DVTCC năm 2018 
Xem tiếp
Đăng ký tham gia lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các cơ quan đơn vị hành... 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/ TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006...

Xem tiếp
Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 
 Nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch và nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh, Trung...
Xem tiếp