VĂN BẢN MỚI
Tập huấn cập nhật kiến thức trong công tác QLTCNS và QLSDTSC cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Thực hiện  Tờ trình số 95/TTr-TTTH về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2018.
Để giúp cho chủ tài khoản các đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng các quy...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 07/2018 
Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh sách các mặt...
Xem tiếp
Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua phương tiện thông tin... 
        Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó yêu cầu tổ chức giới thiệu,...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 05/2018 
   Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các danh...
Xem tiếp
Ban hành quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin 
Xem tiếp