Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 01/2018 
      Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng...
Xem tiếp
Công khai minh bạch giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu 12/2017 
     Thực hiện Công văn số 574/UBND-KTN ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Sở tài chính tổng hợp các...
Xem tiếp
Triền khai nhập dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo 
     Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, bắt đầu áp dụng...
Xem tiếp
Thông báo chuyển giao, tập huấn phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị chưa tham gia 
Căn cứ Quyết định 2615/QĐ-STC ngày 29/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến, Sở Tài chính phối hợp với...

Xem tiếp
Kế hoạch tập huấn và cài đặt nâng cấp phần mềm kế toàn hành chính sự nghiệp DAS 9.0 
     Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;
Để kịp thời đáp ứng...

Xem tiếp